Impressum

Impressum-Collage

Lahntal Tourismus Verband e. V.

Brückenstraße 2
35576 Wetzlar
Telefoon:
 +49 (0)6441 309980
Fax: +49 (0)3212 1239508
E-mail: info@daslahntal.de

Bestuur

Frank Puchtler (Voorzitter)

Directeur

Achim Girsig (V.i.S.d.M.)

Concept, lay-out, programmering, support

GEBAUER Werbeagentur GmbH

Coördinatie

tourismusberatung.net

Zetel van de vereniging

Wetzlar
Amtsgericht Wetzlar
VR 1722

Fiscaal nummer

USt.-ID-Nr. DE231426593
Finanzamt Gießen

Domeinen


© 2002-2015 Lahntal Tourismus Verband e. V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging uitsluitend met toestemming van de vereniging.Uitsluiting van aansprakelijkheid


1. Inhoud van het online- aanbod

De auteur aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor om delen van de pagina’s of de gehele inhoud zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden indien de auteur de inhoud kent en het voor hem technisch mogelijk zon zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen en dit redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van het doorlinken geen illegale inhoud op de door te linken pagina’s te herkennen was. De auteur heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de doorgelinkte/gekoppelde pagina’s. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle doorgelinkte/gekoppelde pagina’s die na het instellen van de link zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen en voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit nit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke weergegeven informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar verwezen werd, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.
 

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, toondocumenten, videosequenties en teksten te benutten of op licentievrije afbeeldinen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en fabrieksmerken zijn onbeperkt aan de bepalingen van het telkens geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars onderworpen. Alleen op grond van het louter vermelden kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldinen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.
 

4. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst met de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

 

Privacyverklaring

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU-basisverordening voor gegevensbescherming (AVG), is:
Lahntal Tourismus Verband e. V.
Achim Girsig

Uw rechten als betrokkene

Via de hier vermelde contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

  • recht op informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking daarvan;
  • correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens;
  • inperking van de verwerking, wanneer wij vanwege wettelijke verplichtingen uw gegevens nog niet mogen verwijderen;
  • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens bij ons, en
  • recht op de overdraagbaarheid van gegevens, wanneer u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of met ons een overeenkomst hebt gesloten.

Wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde voor de verdere toekomst intrekken.

U kunt zich te allen tijde ook met een klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Welke toezichthoudende autoriteit precies voor u bevoegd is, hangt af van de provincie van uw woonplaats, uw werkadres of van de aard van de veronderstelde schending. Voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare ruimte), inclusief het adres, zie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Uw persoonsgegevens verwerken wij uitsluitend voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Van overdracht van uw persoonsgegevens aan derden anders dan voor genoemde doeleinden, is geen sprake. Uw persoonsgegevens geven wij alleen door aan derden, indien:

  • u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
  • de verwerking is vereist om een ​​contract met u uit te voeren,
  • de verwerking is vereist vanwege het nakomen van een wettelijke verplichting,

de verwerking vereist is om legitieme belangen veilig te stellen en er geen aanleiding is om te veronderstellen dat u een overwegend en gewettigd belang zou kunnen hebben aan het niet doorgeven van uw gegevens.

Verwijdering of blokkering van gegevens

Wij houden ons aan het principe om liefst zo weinig mogelijk gegevens te verzamelen en op te slaan. We slaan uw persoonlijke gegevens dus alleen op voor zolang dat noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te realiseren, of voor de duur van de diverse bewaartermijnen zoals voorzien door de wetgever. Na het bereiken van het beoogde doel resp. het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Cookies

Net als veel andere websites maken wij gebruik van zogeheten "cookies". "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die van een webserver op uw harde schijf worden overgezet. Hierdoor krijgen wij automatisch bepaalde gegevens binnen, zoals uw IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's mee op te starten of voor het sturen van virussen naar een computer. Op basis van de informatie in cookies kunnen we u het navigeren gemakkelijker maken en onze internetpagina's correct weergeven.

In geen geval zullen de door ons verzamelde gegevens aan derden worden overgedragen of zonder uw toestemming aan persoonsgegevens worden gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Over het algemeen is het zo dat u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser kunt uitschakelen. Gebruik de hulpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt veranderen. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelt, sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar zijn.

Geïntegreerde YouTube-video's

Op een deel van onze webpagina's hebben wij YouTube-video's geïntegreerd. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een site bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt u verbonden met de servers van YouTube. YouTube server krijgt daarbij doorgegeven welke pagina's door u worden bezocht. Als u daarbij bent ingelogd op uw YouTube-account, dan zal YouTube uw surfgedrag als informatie toevoegen aan uw persoonlijke gebruikersaccount. U kunt dit verhinderen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, plaatst de websitebeheerder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Uitschakelen van het opslaan van cookies voor Google-Ad betekent dat u er bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening mee hoeft te houden dat dergelijke cookies aanwezig zijn. YouTube slaat echter ook in andere cookies gebruiksinformatie op van niet-persoonlijke aard. Als u dit wilt verhinderen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in de privacyverklaring van de aanbieder zelf op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Wijzigingen in onze privacybepalingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en aan te passen teneinde te waarborgen dat zij voldoet aan de alsdan geldende wettelijke vereisten, dan wel om daar waar er iets veranderd mocht worden in onze dienstverlening daarvan rekenschap af te leggen in de privacyverklaring, bijv. bij het introduceren van nieuwe services. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw eerstvolgende bezoek.

Vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen hebt over de gegevensbescherming, stuurt u ons dan een e-mail of neemt u contact op met de persoon die bij ons in de onderneming verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming:
Lahntal Tourismus Verband e. V.
Achim Girsig
E-Mail: info@daslahntal.de

Deze privacyverklaring is opgesteld met behulp van de generator voor privacyverklaringen van activeMind AG.

 

AVG checklist

Naam of bedrijf van de verantwoordelijke instantie (§ 4, sub 1 AVG):
Lahntal Tourismus Verband e. V.

Eigenaar, gedelegeerd bestuurder (§ 4, sub 2 AVG):
Achim Girsig
Hoofd dataprocessing / IT-manager
Achim Girsig

Adressering (§ 4, sub 3 AVG):
Brückenstraße 2
D-35576 Wetzlar
Telefoon: +49 6441 309980
Fax: +49 3212 1239508
E-Mail: info@daslahntal.de

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens (§ 4, sub 4 AVG):
Verzamelen van persoonsgegevens vanwege het bestellen van een brochure en het afhandelen van een opdracht.

Categorieën van betrokkenen en gegevens of categorieën gegevens die daarop betrekking hebben (§ 4, sub 5 AVG):
Betrokkenen: zij die nut hebben van het bestellen van brochures
Gegevens: contactgegevens, naam, voornaam, bedrijfsnaam,  adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, couponcode.

Potentiële ontvangers of categorieën ontvangers van de gegeven (§ 4, sub 6 AVG):
Intern beheer, externe contractanten in het kader van de orderverwerking.

Standaardtermijnen voor de verwijdering van gegevens (§ 4, sub 7 AVG):
Na het verwerken van de bestelling of na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen.

Geplande gegevensoverdracht naar derde staten buiten de EU (§ 4, sub 8 AVG):
Een gegevensoverdracht naar derde staten is niet gepland.