Impressum

Impressum-Collage

Lahntal Tourismus Verband e. V.

Brückenstraße 2
35576 Wetzlar
Telefoon:
 +49 (0)6441 309980
Fax: +49 (0)3212 1239508
E-mail: info@daslahntal.de

Bestuur

Frank Puchtler (Voorzitter)

Directeur

Achim Girsig (V.i.S.d.M.)

Concept, lay-out, programmering, support

GEBAUER Werbeagentur GmbH

Coördinatie

tourismusberatung.net

Zetel van de vereniging

Wetzlar
Amtsgericht Wetzlar
VR 1722

Fiscaal nummer

USt.-ID-Nr. DE231426593
Finanzamt Gießen

Domeinen


© 2002-2015 Lahntal Tourismus Verband e. V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging uitsluitend met toestemming van de vereniging.Uitsluiting van aansprakelijkheid


1. Inhoud van het online- aanbod

De auteur aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het al dan niet gebruiken van de weergegeven informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor om delen van de pagina’s of de gehele inhoud zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.
 

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (\"links\"), die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden indien de auteur de inhoud kent en het voor hem technisch mogelijk zon zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen en dit redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment van het doorlinken geen illegale inhoud op de door te linken pagina’s te herkennen was. De auteur heeft generlei invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de doorgelinkte/gekoppelde pagina’s. Derhalve distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle doorgelinkte/gekoppelde pagina’s die na het instellen van de link zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen en voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit nit het gebruik of niet gebruiken van dergelijke weergegeven informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar verwezen werd, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.
 

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf vervaardigde afbeeldingen, toondocumenten, videosequenties en teksten te benutten of op licentievrije afbeeldinen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken en fabrieksmerken zijn onbeperkt aan de bepalingen van het telkens geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars onderworpen. Alleen op grond van het louter vermelden kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina\'s. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldinen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.
 

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, geschiedt het prijsgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder vermelding van zulke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.
 

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst met de geldende rechtspositie niet, niet meer of niet volledig zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.